จันทร์, มิถุนายน 18, 2018
   
Text Size

ประเด็นยุทธศาตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมสังคมระยองให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานข้อมูลที่สนับสนุน
ico_titleสถิติด้านสังคม duplicate
ico_titleประมวลสถิติข้อมูลทางสังคมของกลุ่มภาคตะวันออก ปี 2550-2552 duplicate
ico_titleข้อมูลเปรียบเทียบจำแนกตามกลุ่มเป้าหมาย duplicate
ico_titleปัญหาสังคมเชิงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาจำแนกตามพื้นที่ duplicate
ico_titleสรุปสถานการณ์ด้านสังคม duplicate
ico_titleรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น duplicate
ico_titleรายงานสถิติด้านเศรษฐกิจ duplicate
ico_titleตัวชี้วัด duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th