เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

อ่างเก็บน้ำดอกกราย

ข้อมูล ณ วันที่  27  มีนาคม  2560

ชื่ออ่างเก็บน้ำ
ดอกกราย
ชื่อลุ่มน้ำ
คลองใหญ่
ปริมาณเก็บกักน้ำสูงสุด 79.410 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน
49.354
0ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณเก็บน้ำตำสุด
3.000
ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น
-260,838
ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง
169,713
ลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้ำฝน
27.4
มม.
ความจุ
62.15%
4สถานการณ์น้ำ
ปกติ
รายชื่อกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอ่างฯ
1. บ.อีสวอเตอร์
308,800 ลูกบาศก์เมตร
2. บ.ไทยแทฟฟิต้า
5,700
ลูกบาศก์เมตร
3.ระบายลงลำน้ำเดิม - ลูกบาศก์เมตร
รวม 3 ราย ใช้น้ำรวม :
314,500 ลูกบาศก์เมตร
- การสำรวจ ตรวจสอบ ความพร้อม ความแข็งแรง ของอ่างเก็บน้ำและฝายในความรับผิดชอบ
- มีสภาพแข็งแรงและพร้อมที่จะรับน้ำ
ข้อมูลจากโครงการชลประทานระยอง โทร 038-611155 ต่อ 117

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th