เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

การควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดระยอง 2554

เรื่อง

ico_titleการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดระยอง 2553
duplicate
ico_titleการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดระยอง 2554
ico_titlesongsterr_plus_label1. หัวข้อ การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ
duplicate
ico_titlesongsterr_plus_label2.หัวข้อ การประชุมฯ ครั้งที่1
duplicate
ico_titlesongsterr_plus_label3.หัวข้อ หนังสือจังหวัดระยอง ว 1297
duplicate
ico_titlesongsterr_plus_label4.หัวข้อ การประชุมฯ ครั้งที่ 2
duplicate
ico_titlesongsterr_plus_label5.หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
duplicate
ico_titlesongsterr_plus_label6.หัวข้อ การประชุมติดตามฯ
duplicate
ico_titlesongsterr_plus_labelการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดระยอง
duplicate
เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด ครั้งที่ 1/2553
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์
ชั้น 4 มุขหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง
ico_title1.หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
duplicate
ico_title2.รายงานการประชุม
duplicate
ico_title3.Power Point ประกอบการประชุม
duplicate
ico_title4.แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
duplicate
ico_title5.แนวทางการบริหารความเสี่ยงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัด จัดทำโดย คณะอนุกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
duplicate
ico_title6.คู่มือ
duplicate
ico_title7.แบบฟอร์ม
duplicate
ico_title8.แบบสำรวจ
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th