จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

รายงานสถิติจังหวัดระยอง 2552

สถิติด้านสังคมศาสตร์
ico_titleสถิติประชากรศาสตร์ ประชากร และเคหะ duplicate
ico_titleสถิติแรงงาน duplicate
ico_titleสถิติการศึกษา การฝึกอบรม ศาสนา วัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน duplicate
ico_titleสถิติสุขภาพ duplicate
ico_titleสถิติสวัสดิการสังคม duplicate
ico_titleสถิติเกี่ยวกับหญิงและชาย duplicate
ico_titleสถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน duplicate
ico_titleสถิติด้านสังคม ประชากรศาสตร์ และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง duplicate
สถิติด้านเศรษฐกิจ
ico_titleสถิติบัญชีประชาชาติ duplicate
ico_titleสถิติการเกษตร การป่าไม้ และการประมง duplicate
ico_titleสถิติอุตสาหกรรม duplicate
ico_titleสถิติพลังงาน duplicate
ico_titleสถิติการขนส่ง duplicate
ico_titleสถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร duplicate
ico_titleสถิติการท่องเที่ยว duplicate
ico_titleสถิติเงินตรา การเงิน การประกันภัย และดุลการชำระเงิน duplicate
ico_titleสถิติการคลัง duplicate
ico_titleสถิติราคา duplicate
ico_titleสถิติด้านเศรษฐกิจอื่นๆ duplicate
สถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ico_titleสถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม duplicate
ico_titleสถิติอุตุนิยมวิทยา duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th