เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

การรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

cover_s01

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รวทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกีร่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเอกภาพ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานฝ่ายเลขานุการ และคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมฯ นั้น

จังหวัดระยองขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการ ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 28 มกราคม 2554 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่icon-save

 

 

 

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th