อังคาร, ตุลาคม 23, 2018
   
Text Size

คำรับรองฯ ปี 2554

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ico_titleสิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฉบับร่าง) duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th