จันทร์, สิงหาคม 10, 2020
   
Text Size

ทำเนียบผู้ว่าราชการอดีตถึงปัจจุบัน

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจากอดีตถึงปัจจุบัน         
     
  1.  พระยาศรีสมุทโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ  ยมจินดา)  
  2.  พระยาประเสริฐสุนทราศัย  
  3.  พระศรีสมุทโภค (อิ่ม  ยมจินดา)  
  4.  พระยาสิงห์บุรานุรักษ์  
  5.  พระยาอุตรกิจพิจารณ์  
  6.  พระศรีสมุทโภค  
  7.  พระยาอินทรวิชิต (เต็ม  บุนนาค)  
  8.  พระเสนานิคมพินิจ (หม่อมราชวงศ์ชุน)  
  9.  หม่อมเจ้านิสากร  
  10.  พระยาวโรดมภักดี  
  11.  พระยาสุนทรพิพิธ (เชย  มรรควิบูล)  
  12.  พระยามานิตกมลพัฒน์  
  13.  พระยานรินภักดี (สุก  พังสุภูติ)  
  14.  นายอุดม  บุญประกอบ  
  15.  หลวงอรรถสิทธิ์สุนทร  
  16.  นายชื่น  ไชยศิริ   
  17.  นายถวิล  สุนทรศารทูล  
  18.  ขุนวรคุตต์คณารักษ์  
  19.  นายชุณห์  นกแก้ว  
  20.  หลวงศรีนราศัย (ผิว  จินทิิมาคม)  
  21.  นายสวัสดี  พิบูลนครินทร์  
  22.  นายบุญญฤทธิ์  นาคีนพคุณ  
  23.  นายสมจิตต์  สมบัติศิริ  
  24.  นายเลื่อน  ไขแสง  
  25.  นายสง  เหลาสุนทร  
  26.  นายดำรง  สุนทรศารทูล 1  ต.ค.  2507 - 30  ก.ย.  2510
  27.  นายวิทยา  เกษรเสาวภาค 1  ต.ค.  2510 - 30  ก.ย.  2514
  28.  นายสมพร  ธนสถิตย์ 1  ต.ค.  2514 - 30  ก.ย.  2516
  29.  นายเจริญ  ธำรงเกียรติ 1  ต.ค.  2516 - 30  ก.ย.  2520 
  30.  นาวาเอกจำลอง  ประเสริฐยิ่ง 1  ต.ค.  2520 - 30  ก.ย.  2524
  31.  นายพีระพัชร  สัตยพันธ์ 1  มิ.ย.  2524 - 31  มี.ค.  2525
  32.  นายประสิทธิ์  โกมลมาลย์ 1  เม.ย.  2525 - 30  ก.ย.  2526
  33.  นายชัยวัฒน์  หุตะเจริญ 1  ต.ค.  2526 - 30  ก.ย.  2529
  34.  นายฉลอง  วงษา 1  ต.ค.  2529 - 30  ก.ย.  2532

 

35. นายสุชาติ ธรรมมงคล

suchat

35.  นายสุชาติ  ธรรมมงคล
1  ต.ค.  2532 - 30  ก.ย.  2534

 

36. นายกนก ยะสารวรรณ

kanok

36.  นายกนก  ยะสารวรรณ
1  ต.ค.  2534 - 30  ก.ย.  2536

   

37. นายวิมล พวงทอง

vimon

37.  นายวิมล  พวงทอง
1  ต.ค.  2536 - 30  ก.ย.  2539

 

38. นายประพัฒน์พงษ์ บำเพ็ญสิทธิ์

prapatpong

38.  นายประพัฒน์พงษ์  บำเพ็ญสิทธิ์
1  ต.ค.  2539 - 15  มิ.ย.  2541

   

39. นายชัยจิตร รัฐขจร

chaijit

39.  นายชัยจิตร  รัฐขจร
16  มิ.ย.  2541 - 30  ก.ย.  2542

 

40. นายสุรอรรถ ทองนิรมล

suraat2

40.  นายสุรอรรถ  ทองนิรมล
1  ต.ค.  2542 - 30  ก.ย.  2543

   

41. นายประพันธ์ ชลวีระวงศ์

prapun1

41.  นายประพันธ์  ชลวีระวงศ์
1  ต.ค.  2543 - 30  ก.ย. 2545 (เกษียณอายุราชการ)

 

42. นายประกิต กันยาบาล

prakit0

42.  นายประกิต  กันยาบาล
1  ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546

   

43. นายวิจารณ์ ไชยนันทน์

vijan

43.  นายวิจารณ์  ไชยนันทน์
1  ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547 (เกษียณอายุราชการ)

 

44. นายเสนอ จันทรา

saner

44.  นายเสนอ  จันทรา
1  ต.ค. 2547 - 12  พ.ย. 2549

   

45. นายพลวัต ชยานุวัชร

ceo1-1

45.  นายพลวัต  ชยานุวัชร
13  พ.ย. 2549 - 5 พ.ค. 2551

 

46. นายชิดพงษ์ ฤทธิประศาสน์

chidpong

46.  นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์
6  พ.ค. 2551- 15 มี.ค. 2552

   

47. นายสยุมพร ลิ่มไทย

sayoomporn123

47.  นายสยุมพร  ลิ่มไทย
16  มี.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553

 

48. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย

tawatchai_n

48.  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
1  ต.ค. 2553 - 26 เม.ย. 2555

   

หน้า 1 จาก 2

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th