ศุกร์, พฤศจิกายน 15, 2019
   
Text Size

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

boss0110591
นายสุรศักดิ์    เจริญศิริโชติ

รายละเอียดประวัติ...

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

pinyo57 pinyo57 pinyo57

นายปริญญา  โพธิสัตย์

นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์
ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

pinyo57

pinyo57

นายอินทรีย์  เกิดมณี นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม

นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม
   

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th