พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

boss0110591
นายสุรศักดิ์    เจริญศิริโชติ

รายละเอียดประวัติ...

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

pinyo57 pinyo57 pinyo57

นายปริญญา  โพธิสัตย์

นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์
ปลัดจังหวัดระยอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

pinyo57

นายอินทรีย์  เกิดมณี -

นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม
   

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th