. .
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดระยอง
เรียกดู
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สาระสำคัญ และขอบเขตการใช้สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
คำอธิบาย พ.ร.บ. โดย อ.ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนาศาสนต์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฏีกา
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดระยอง
 
สามารถติดต่อและขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ ณ ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการจังหว้ัดระยอง ชั้น 4 กลุ่มงานข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดระยอง
ร้องขอข้อมูล ||
แบบสอบถาม ||
แสดงผลการสอบถาม ||
เว็บบอร์ด

ข้อมูลที่เปิดเผยต่อประชาชนตาม พรบ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปี พ.ศ. 2540
ข้อมูลพื้นฐาน
  1. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรียกดู
  2. ผู้รับผิดชอบในการให้บริการประชาชน เรียกดู

มาตรา 7 ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐต้องประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
  1. โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน เรียกดู
  2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน เรียกดู
  3. สถานที่ขอรับข้อมูลข่าวสารในการติดต่อหน่วยงานของรัฐ เรียกดู
  4. กฏ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ เรียกดู
  5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เรียกดู

มาตรา 9 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้
  1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน เรียกดู
  2. การตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เรียกดู
  3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เรียกดู
  4. คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรียกดู
  5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง เรียกดู
  6. สัมปทาน สัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการบริการสาธารณะ เรียกดู
  7. มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย เรียกดู
  8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด เรียกดู
     


 
 
. .