เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

พรบ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 " คู่มือสำหรับประชาชนฯ "

1.สำนักงานจังหวัดระยอง
ico_titleการให้บริการงานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชน duplicate
2.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
ico_titleการขอรับบำเหน็จหรือบำนาญปกติของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น duplicate
ico_titleการขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น duplicate
ico_titleการขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่) duplicate
ico_titleการขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น duplicate
ico_titleการขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) duplicate
ico_titleการขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ(กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) duplicate
3.สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
ico_titleการให้บริการงาน
4.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
ico_titleคู่มือโรงมหรสพ duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th