พุธ, มิถุนายน 28, 2017
   
Text Size

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2321 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2560 i_new
ico_titleแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเกณฑ์การประเมินฯ"i_new
ico_titleโครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"i_new
ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.1/ว 1098 ลงวันที่ 14 มี.ค.2560 i_new
ico_titleประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)i_new
ico_titleคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการi_new


สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th