ศุกร์, กรกฏาคม 10, 2020
   
Text Size

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ico_titleหนังสือสั่่งการ/ประชาสัมพันธ์
ico_titleสิ่งที่ส่งมาด้วยตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 492 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง การสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563 ของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 1818 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
ico_titleแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ ว 5142 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
ico_title หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2751 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titleขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ico_titleขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ico_titleความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ปี 2563
บทความเผยแพร่ความรู้  11-15/2563
บทความเผยแพร่ความรู้  6-10/2563
บทความเผยแพร่ความรู้  1-5/2563
ปี 2562
บทความเผยแพร่ความรู้  41-45/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  36-40/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  31-35/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  26-30/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  21-25/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  16-20/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  11-15/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  6-10/2562
- บทความเผยแพร่ความรู้  1-5/2562
บทความเผยแพร่ความรู้  51-55/2561
บทความเผยแพร่ความรู้  46-50/2561
- บทความเผยแพร่ความรู้  41-45/2561
บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 4475 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561
- บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 3274 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
- บทความเผยแพร่ความรู้ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0201.2/ว 3207 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561
ico_titleแบบรายงานการปฏิบัติการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titlepowerpoint โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดระยอง วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ico_titlepowerpoint พ.ร.บ..ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ico_titleตัวอย่างเอกสารการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ico_titleตัวอย่างสันแฟ้ม
ico_titleสิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 3190 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2321 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2560
ico_titleแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเกณฑ์การประเมินฯ"
ico_titleโครงการ "ปี ๒๕๖๐ ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
ico_titleการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.1/ว 1098 ลงวันที่ 14 มี.ค.2560
ico_titleประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
ico_titleคู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th