จันทร์, สิงหาคม 10, 2020
   
Text Size

โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 821 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง
ico_titleแบบสรุปผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง
ico_titleรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4982 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง (แก้ไข)
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4835 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดระยอง
ico_titleTemplate ป้ายโครงการงบภัยแล้ง/อุทกภัย
ico_titleรายชื่อหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตใชืพ้นที่ดำเนินการ
ico_titleแบบฟอร์มหนังสือดำเนินการวางท่อส่งน้ำ
ico_titleแบบฟอร์มหนังสือดำเนินการขุดลอกคลอง
ico_titleคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ที่ 442/2547 เรื่องมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตาม พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ico_titleสรุปโครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleหนังสือจังหวัดระยองด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4555 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562  เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleหนังสือด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4436 ลงวันที่ 4 กันยายน เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่
ico_titleแบบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleแนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 5171 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ico_titleหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)0505.4/037995 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว 4303 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ico_titlepowerpointโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleบ่อน้ำบาดาลแยกรายอำเภอ
ico_titleแผนที่น้ำบาดาลจังหวัดระยอง
ico_titleคำของบประมาณ ปี 63 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ico_titleแบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_title(ร่าง)แนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleปฏิทินดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ico_titleมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562
ico_titleหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/ว 5018 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th