พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

ทำเนียบหัวหน้าส่วน

ทำเนียบโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำงาน

มือถือ

ico_titleผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายสุรศักดิ์    เจริญศิริโชติ
0-3869-4001-2
0-3864-0700 ต่อ 34111
089-2030469
ico_titleรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายปริญญา  โพธิสัตย์
0-3869-4003
0-3864-0700 ต่อ 34112
089-2033519
ico_titleรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย
0-3869-4004
0-3864-0700 ต่อ 34113
089-2033498
ico_titleรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ว่าร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์
0-3802-9161
061-3908855
ico_titleทำเนียบโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง (ฉบับเต็ม)duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th