จันทร์, สิงหาคม 19, 2019
   
Text Size

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

boss0110591
นายสุรศักดิ์    เจริญศิริโชติ

ตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
วัน เดือน ปีเกิด 13 กุมภาพันธ์ 2507
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
วันบรรจุ 6 มิถุนายน 2531
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (ร.บ.)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พบ.ม.)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การฝึกอบรม นอ. รุ่นที่ 46
นปส. รุ่นที่ 51
ประวัติการรับราชการ 6 มิ.ย.2531 ปลัดอำเภอสามเงา/ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
2 ก.ค.2544 หัวหน้าฝ่ายวางแผนอัตรากำลัง (บุคลากร 7) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
6 ม.ค.2546 หัวหน้าฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง (บุคลากร 7) กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
16 ธ.ค.2546 จ่าจังหวัด (พนักงานปกครอง 8ว) จังหวัดลำพูน
1 พ.ย.2547 นายอำเภอ (พนักงานปกครอง 8ว) อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
25 ก.ย.2549 นายอำเภอ (พนักงานปกครอง 8ว) อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
9 พ.ย.2552 นายอำเภอ (พนักงานปกครอง 8ว) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
25 พ.ย.2552 หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี (ผู้อำนวยการระดับสูง) กระทรวงมหาดไทย
29 พ.ย.2553 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดนครปฐม
4 เม.ย.2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดร้อยเอ็ด
7 ธ.ค.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับต้น) จังหวัดนครสวรรค์
1 ต.ค.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์
1 ต.ค.2559 ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองระดับสูง) จังหวัดระยอง
รางวัลและผลงานดีเด่น รางวัลนายอำเภอของประชาชน เขต 1 ปี 2551
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2551
ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่น รางวัลครูบาศรีวิชัย ปี 2552

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th