อังคาร, พฤษภาคม 21, 2019
   
Text Size

PMQA ปี 2552 หมวด 4

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ico_titleแผนบริหารความเสี่ยง ของระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ ประจำปี 2552 duplicate
ico_titleแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดระยอง ปี 2552 duplicate
ico_titleผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดระยอง (ระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ำเสีย) duplicate
ico_titleรายงานการประชุมคณะทำงานด้าน IT จังหวัดระยอง duplicate
ico_titleระบบรายงานสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) duplicate
ico_titleIT7 แผนการจัดการความรู้จังหวัดระยอง ปี 2553 duplicate
ico_title1) การจัดทำธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง duplicate
ico_title2) การสร้างและขยายเครือข่ายการตลาดผลไม้จังหวัดระยอง duplicate
ico_title3) เที่ยวบ้านเพ ท่องทะเล วิถีไทย duplicate
ico_title4) การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงจังหวัดระยอง duplicate

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th