พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

งานบัตรประชาชน

งานบัตรประชาชน

งาน
หลักเกณฑ/์ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
(ถ้ามี)
กำหนดเวลา
แล้วเสร็จ
หมายเหตุุ
- ขอมีบัตรประชาชนครั้งแรก
- ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
โดยยื่นคำขอกำหนด 60 วันนับแต่วันที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
้- สำทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นใบสุทธิ,สำเนาทะเบียนนักเรียน
- หากไม่มีหลักฐานให้นำเจ้าบ้าน
หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือ เช่น กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ไปให้การรับรอง
ไม่เสีย
15 นาที
-                    
- กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย
- เมื่อบัตรหายหรือถูกทำลายให้แจ้งบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย ณ สำนักทะเบียนที่ประสงค์จะทำบัตร โดยไม่ต้องไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และต้องยื่นคำขอมีบัตรไหม่ ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ออกบัตรเดิมหายหรือถูกทำลาย หากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน200 บาท
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
-หลักฐานเอกสารที่มีรูปของผู้ขอมีบัตรใหม่และเป็นเอกสารที่
ทางราชการออกให้ อย่างใดอย่างหนึ่งเช่น ใบอนุญาตขับรถ
- หากไม่มีหลักฐาน ให้นำเจ้าบ้าน
หรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
20 บาท
15 นาที
-
- ขอมีบัตรกรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
- เมื่อบัตรชำรุดในสาระสำคัญ เช่น ไฟไหม้บางส่วน ถูกน้ำเลอะเลือนต้องขอเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วันนับแต่วันที่บัตรชำรุดในสาระสำคัญหากพ้นกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรเดิมที่ชำรุด
-หากบัตรชำรุดจนไม่สามารถพิสูจน์
ตัวบุคคลได้ ให้นำเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งเช่นหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- หากไม่มีหลักฐาน ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือไปให้การรับรอง
20 บาท
15 นาที
-
สถานที่ติดต่อ
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร 038-694015, 038-640700 ต่อ 33734, 34130
ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ

 

 

 

*************

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th