จันทร์, มิถุนายน 24, 2019
   
Text Size

งานสัสดี

งานสัสดี
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- ลงบัญชีทหารกองเกิน
-ชายที่มีสัญชาติไทยตาม
กฎหมายเมื่อมีอายุครบ 17 ปี
บริบูรณ์ต้องมาแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอท้องที่ ซึ่งเป็นภูมิ
ลำเนาทหารของตนภายในปีนั้น

- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สูติบัตร หรือ บัตรประจำตัว
ประชาชน
ไม่เสีย
15 นาที
ตั้งแต่1ม.ค.
ถึง31 ธ.ค.
- รับหมายเรียกเข้า
ข้าราชการทหาร
- ทหารกองเกินที่มีอายุ 20 ปี
์ บริบูณร์ต้องมาแสดงตนรับหมายเรียกข้อราชการทหารที่อำเภอภูมิลำเนาทหารภายในปีนั้น
- ใบสำคัญ (แบบส.ด. 9)
- บัตรประชาชน
ไม่เสีย
15 นาที
ตั้งแต่1ม.ค.
ถึง31 ธ.ค.
-การขอใบสำคัญ
(สด.9)
แทนฉบับที่ชำรุด
- ทหารกองเกินยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารต่อเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ เพื่อขอรับใบสำคัญ (สด.9)แทนของเดิม
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนารายงานประจำ
วันรับแจ้งเอกสารหาย
ไม่เสีย
30 นาที
ภายใน 30 วัน
- การขอหนังสือ(สด.8)
- ทหารกองเกินยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารต่อเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ เพื่อขอรับใบสำคัญ (สด.8)แทนของเดิม
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนารายงานประจำ
วันรับแจ้งเอกสารหาย
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
ไม่เสีย
30นาที
ภายใน 30 วัน
- ขอแก้ชื่อตัวในบัญชีทหาร
- ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน
ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ เพื่อขอ
แก้ชื่อตัว แล้วแต่กรณี
-สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- หนังสือสำคัญ (ช2 - ช3)
-
-
ภายใน 30 วัน
- การขอย้ายภูมิลำเนาทหาร
- ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน
ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ เพื่อขอย้ายภูมิลำเนาทหาร
- ใบสำคัญ (แบบส.ด. 9/สด.8)
- บัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
-
-
ภายใน 30 วัน
- ขอผ่อนผันไปศึกษาวิชา
ต่างประเทศ
- ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน
ยื่นคำร้องพร้อมด้วยเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอ เพื่อขอผ่อนผันไปศึกษาต่อต่างประเทศ
-หนังสือรับรองของสถานทูต
หรือสถานกงศุล
(พร้อมคำแปล)
- หนังสือรับรองของสถานศึกษา
(พร้อมคำแปล)
- แบบสำคัญ(สด.9)
- หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร
(แบบ สด.9)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
-
-
ภายใน 30 วัน
สถานที่ติดต่อ
ที่ว่าการสัสดีจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง โทร 038-694100
ที่ว่าการสัสดีอำเภอทุกอำเภอ

 

 

**********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th