เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานอุตสาหกรรม

งานอุตสาหกรรม
งาน
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
การออกใบอนุญาตขนแร่
- ยื่นขอ
- รับเรื่อง
- สั่งการ
- ตรวจคุณสมบัติ/เอกสาร
- อนุญาต
- แบบฟอร์มคำขอ
- คุณสมบัติของผู้ขอ
10 บาท
1 ชั่วโมง 25 นาที
ผู้รับผิดชอบ
คือ ฝ่ายอุตสาหกรรม
พื้นฐานและ
การเหมืองแร่
 
บอนุญาตส่งแร่ออกนอก ราชอาณาจักร
- ยื่นขอ
- รับเรื่อง
- ตรวจสอบรายละเอียด
- อนุญาต
-  แบบฟอร์มคำขอ
- คุณสมบัติของผู้ขอ
- ชนิดแร่อยู่ในความควบคุม หรือไม่
520 บาท
3 วัน
5 ชั่วโมง 10 นาที
การขอใบรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน
- เตรียมเอกสาร
- ยื่นขอ
- นัดหมายตรวจสถานที่ผลิ
- ตรวจสถานที่ผลิตและ เก็บตัวอย่าง
- ส่งตัวอย่างทดสอบที่หน่วยตรวจสอบ
- สำเนาหนังสือรับรองกลุ่ม
(กรณีขอในนามกลุ่ม)
- รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาหนังสือรับรอง
เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดีเด่น(กอ.นตผ.)
- หนังสือมอบอำนาจ
-
2 วัน
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3
- ยื่นคำข
- จนท.พิจารณาตรวจสอบ
- จนท.เสนอ หฝ.รอ.
- หฝ.รอ.เสนอ
- อสจ.เสนอ ผวจ.ลงนาม
- คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการและเอกสารประกอบพิจารณา
-คำขอ3 ชุด ๆ ละ 10 บาท
- แล้วแต่จำนวนแรงม้าของเครื่องจัก ที่ใช้ในการประกอกิจการโรงงาน
7 วัน
 
ดำเนินการโดย
ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม / ไม่นับรวมขั้นตอน
การพิจารณาลงนาม
ในใบอนุญาตของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
การรับแจ้งประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ 2
- ยื่นคำขอ
- ลงรับ
- ตรวจสอบเอกสาร
- พิมพ์ใบรับแจ้ง
- ตรวจสอบลงนามในใบรับแจ้ง
- ออกเลขทะเบียน
- เก็บค่าธรรมเนียม/ผู้ประกอบการ รับใบรับแจ้ง
- จ่ายเรื่องคืนประชาชน
- กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
* สำเนาทะเบียนบ้าน
* สำเนาบัตรประชาชน
- กรณีผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
* สำเนาหนังสือการรับรอ การจดทะเบียนนิติบุคคล
* แผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้า
* เอกสารอื่น ๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนด
- ล้วแต่จำนวนแรงม้าของเครื่องจักร ที่ใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน
3 ชั่วโมง
สถานที่ติดต่อ
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เลขที่ 140/20 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร 038-615296

 

****

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th