พุธ, เมษายน 24, 2019
   
Text Size

งานด้านเกษตรและสหกรณ์

งานด้านเกษตรและสหกรณ์
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
1. การขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน
ติดต่อสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
ใช้เวลา 90 วัน จำนวน 6 ขั้นตอน 
1. การรับเรื่องร้องเรียน สอบสวน  บันทึกถ้อยคำ (สป.กษ.)
2. ไกล่เกลี่ย / ลงสารบบความแพ่ง
 
3. การพิจารณาวิเคราะห์คำขอกู้เงิน/การประเมินราคาที่ดิน (ธ.ก.ส.)
4. การอนุมัติคำขอกู้เงิน /  เสนอที่ประชุม อชก. พิจารณาตามอำนาจวงเงิน 
5. การพิจารณาและอนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ ตรวจสอบ จัดทำใบถอนเงิน  
 6. โอนเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. สาขา / ผู้ร้องทำสัญญา / จำนองที่ดิน / จ่ายเงินกู้
 
 
- แบบบันทึกการขอกู้เงิน
  
- เอกสารการไกล่เกี่ย
 
-เอกสารการวิเคราะห์และการประเมินราคา
 -รายงานการประชุม อชก.
 
 
 -เอกสารแจ้งผลการอนุมัติหรือการโอนเงิน
 
 -เอกสารแจ้งผลการโอนเงินให้ผู้ขอกู้
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 6 วัน
 
 
-15 วัน
 
- 20 วัน
 
 
- 20 วัน
 
 
 
- 15 วัน
 
 
 
 
 
- 14 วัน
 
 - (คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจน(อชก.)
ข้อ 1, 2
 - ธกส.สาขา/อำเภอ
- (คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจน(อชก.)
-สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(สป.กษ.)
-ธกส.สำนักงานใหญ่และ ธกส.สาขา/อำเภอ
2. โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชี
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือน
- สอนแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนกำไจากการประกอบอาชีพ
ติดต่อ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระยอง
- เกษตรและผู้ที่สนใจ ที่สามารถเข้ารับฟังการสอน โดยใช้เวลาประมาณ 30นาที
- บัตรประจำตัวประชาชน
-
1 ชม.
-
3.โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชูถัมภ์
- แจกเอกสารแผ่นพับและสมุดบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน
-  รับปรึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชี
ติดต่อ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระยอง
- เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่สามารถเข้ารับฟังการสอน โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
- บัตรประจำตัวประชาชน

-
1 ชม.
-
4.โครงการทำบัญชี มีพอใช้ ให้พ่อดู
- สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือนแก่ผู้มีเงินเดือน
- สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย ในครัวเรือนแก่เยาวชนในสถานศึกษา
ติดต่อ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระยอง
- บุคคลทั่วไปที่สามารถเข้ารับฟังการสอนโดยใช้เวลาประมาณ 30นาที
- บัตรประจำตัวประชาชน
-
1.ชม.
-
5.ให้บริการข้อมูลด้านการเกษตร
ติดต่อ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- ยื่นความจำนงได้ที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดระยอง
-ใบคำร้องในกรณีที่มาด้วยตนเอง
- หนังสือราชการในกรณีที่เป็นหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชน
-
ในเวลาราชการ
-
6.เผยแพร่เอกสาประชาสัมพันธ (คำแนะนำทางวิชาการ)
ติดต่อ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
- แจ้งความจำนงโดยมีหนังสือหรือไม่มีหนังสือก็ได้
- ในกิจกรรมสดงวิชาการหรือหน่วยเคลื่อนที่
-แบบลงนามผู้ใช้บริการ
-
ทุกวันในเวลาราชการหรือช่วงเวลาให้บริการนอกสถานที่
-
7.การขอใบอนุญาตค้าสัตว์และซาสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
- ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ร.2
1. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนา)
2. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนา)
- ค้าสัตว์ภายในจังหวัด
20 บาท / ปี
- ค้าซากสัตว์ทั่วราชอาณาจักร
100 บาท / ปี
- ค้าสัตว์ (มีชีวิต)
400บาท / ปี
- ค้าสัตว์และซากสัตว์
500บาท / ปี
-ค้าซากสัตว์ต่างประเทศ
400บาท / ปี
5 นาที
-
8.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์โค- กระบือ สุกร แพะ แกะ และซาก
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
 
1. ย้ายสุกร ขั้นตอนยื่นใบ ร.1  ระบุจากฟาร์มจนถึงโรงฆ่าหรือปลายทางที่ใช้เลี้ยงให้ชัดเจน
2. ย้ายโค - กระบือ ยื่นใบ ร. 1 และแจ้งชุดวัคซีน
3.ย้ายซาก ระบุโรงฆ่าไปยังสถานที่จำหน่ายในจังหวัดต่าง ๆ
- ย้ายทุกอย่างต้องระบุเส้นทางที่ไปถึง
1. เอกสารรับรองปลอดสารเร่งเนื้อแดง
2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนระบุชุดและวันที่ฉีด
3. ย้ายซากสัตว ์สอบถามโรงฆ่า
ให้ทางผู้ขอส่งข่าวให้ปศุสัตว์ปลายทาง ทราบ เอง
15 นาที
-
9.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก(ทุกชนิด)
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
1. เกษตรกรยื่นแบบคำขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์  ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.1)
2. ใบรายงานผลการวิเคราะหทดสอบ และชันสูตรโรคสัตว (ใบ swap) ์ ใช้หลังเกษตรกรรับทราบ 4 วัน รับรองโดย  สัตว์แพทย์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
3. ใบ ร. 4 ร.3 ของสัตว์ปีกที่เข้า โรงฆ่า (เพื่อขนย้ายซาก)
4. สอบถามรับรองสถานที่ปลายทางเคลื่อนย้ายสัตวปีก  จากต้นทางไปปลายทาง (จังหวัดปลายทาง) โดยปศุสัตว์จังหวัด
5.ได้รับใบอนุญาต เมื่อหลักฐานเอกสารครบ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ใบ (swab) (รายงานผลการวิเคราะห์ชันสูตรโรคสัตว์ )
ถ้าเคลื่อนย้ายซาก  ต้องแนบสำเนาเอกสารใบเคลื่อนย้าย ร.4 หรือ ร.3 (ใบเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดหรือภายในจังหวัด) ที่เคลื่อนย้ายเข้าที่โรงฆ่าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง
-. ใบรับรองสุขศสตร์ซากสัตว์ปีก
3. ใบรับรองสถานที่ ปลายทางเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกปลายทาง (จังหวัปลายทาง) (ที่ตอบมา)
-
เมื่อได้รับใบรับรองปลายทางจากจังหวัดปลายทางแล้ว
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 นาที
-
10.
10.1 การขออนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์
10.2 การขออนุญาตดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
10.3 การขอต่ออายุใบอนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง

 

10.1 ยื่นแบบ สส. 1
10.2 ยื่นแบบ สส.2-1
10.3 ยื่นแบบ สส.5
- รูปถ่าย
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- เอกสารแสดงสิทธิในอาคาร
- ใบรับรองแพทย์
- แผนที่ตั้ง แบบ 1/1
- แผนผังในร้าน แบบ 1/2
- รายชื่อและเวลาทำการ แบบ 1/3
- หนังสือใบประกอบวิชาชีพ แบบ 1/4
- สำเนาใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพ
- ใบอนุญาตให้ตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ฉบับเดิม (หมดอายุ)
- วัน เวลา ปฏิบัติงาน ตามแบบ 2/1
200 - 1000 บาท
1 วัน ส่งต่อ สสอ. 7
-
11. การจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
1.ลงชื่อที่อยู่ เบอร์โทรศัพทระบุชนิดวัคซีน
2. จ่ายเงิน
3. รับบัตรคิว
4. รอเรียกรับวัคซีน ประตูด้านข้างห้องจำหน่ายวัคซีน
- แบบฟอร์มการซื้อวัคซีน
- บัตรประจำตัวประชาชน
-
10 นาที
-
12. การบริการรักษาสัตว์ป่วย
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
1. ลงทะเบียนรายชื่อเกษตรกร
2. รับบัตรคิดตามรายการที่แจ้ง
3. รอเรียกตามคิวที่แจ้ง
( สุนัข - แมว ) ป่วย
- ลงทะเบียนตามลำดับ ก่อน - หลัง
- นำสุนัข - แมว มาตรวจสุขภาพ พร้อมวัดไข้
- รักษาตามอาการของโรคที่สุนัขหรือแมว ป่วย( สุนัข - แมว ) ทำหมัน
- ลงทะเบียน ตามลำดับก่อน - หลัง
- ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนวางยา
- ทำการวางยาสัตว์ก่อนทำหมัน
- ทำหมันสุนัข - แมว ตามลำดับ
( โค - กระบือ , แพะ , แกะ)
- ลงทะเบียน ตามคิว
- แจ้งอาการที่สัตว์ป่วย
- รอรับสัตวแพทย์ไปดูและรักษาโรค ณ ที่สัตวป่วย
จัดทำประวัติสัตว์พร้อมทั้งการใช้ยาที่ทำการ
รักษา เพื่อเกษตรกรนำสัตว์ไปรักษาต่อเนื่อง
-
20 นาที

 

 

10นาที

 

20 นาที

 

 

 

 

 

แล้วแต่อาการสัตว์
13.การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานพร้อมคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกิน 6 เดือน(กรณีนิติบุคลเป็นผู้ขออนุญาต)
2.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต )
3. สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
4. สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน
5.สำเนาใบทะเบียนพานิชย์
6. สำเนาบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- ขายปลีก 100 บาท
- ขาย ปลีก - ส่ง 300 บาท
7 วัน
-
14. ต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมคำขอต่ออายุใบขายอาหารสัตว์
1.ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกิน 6 เดือน
3.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต )
4. สำเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประชาชน
6.สำเนาใบทะเบียนพานิชย์
7. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
- ขายปลีก 100 บาท
- ขายปลีก - ส่ง 300 บาท
30 นาที
-
15.การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือ สถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน พร้อมคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
- คณะผู้ตรวจรับรองออกตรวจมาตรฐานฟาร์มหรือสถานที่ฟักไขสัตว์ปีก
- กรณีฟาร์มหรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ที่ไม่ผ่าน การตรวจรับรอง ให้ฟาร์มหรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ กรณีที่ฟาร์มหรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก ผ่านการตรวจรับรองจากคณะกรรมการ ให้เสนอปศุสัตว์จ.นฐ. ออกใบรับรองต่อไป
- แบบฟอร์มคำรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์พร้อมเอกสารหลักฐาน (แบบ ม.ฐ.ฟ. 1) สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์และแบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก (แบบ ม.ฐ.ฟ. 2)สำหรับสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีก
-
 

2 วัน

 

21 วัน

7 วัน หลังการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 

 

ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปี
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์ม หรือสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกจาก สสอ.ที่ 7 ก่อน
16. การออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสััตวและการฆ่าสัตว์ (ฆจส.)
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง
- การตรวจสอบการก่อสร้าง  โรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ของคณะกรรมการตรวจสอบ การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 และแบบขอรับใบอนุญาตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1)
-
37 วน หลังจากคณะกรรมการรับเรื่องการขอรับการตรวจโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
-
สถานที่ติดต่อ
(1)สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง โทร 038-694109-10
(2)สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระยอง เลขที่ 68/20 ม.4 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง โทร 038-686639
(3)สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยอง เลขที่ 37 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 038-686644

 

***********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th