พฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2019
   
Text Size

งานด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

งานด้านโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
งาน
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- การขอใบอนุญาตทำการค้า
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
การขอต่อใบอนุญาตทำการค้า
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
- รอกรายละเอียดเอกสาร คำขอรอรับใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (ศก.1) หรือ คำขอ
ต่อใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ(ศก.4) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามแบบ ศก.1 หรือ ศก.4
- ผู้ประสงค์ต้องการทำการค้า ฯ ต้องจัดทำบัญชีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
- กรณีผู้ขอทำการค้า ฯ ทำใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุด ต้องรับคำขอใบแทนใบอนุญาตทำการค้า(ศก.5) พร้อมแนบเอกสารตามแบบ(ศก.5)
ศก.1

ศก.4

ศก.5

- ค่าสมุดบัญชี เล่มละ 350 บาท
- ใบอนุญาตทำการค้าศิลปวัตถุ 2,000 บาท
- ใบอนุญาตทำการค้าโบราณวัตถุ 1,000 บาท
7 วัน ทำการ
- ใบอนุญาตทำการค้าหมดอายุ ในวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกปี
- การขออนุญาตผลิตสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ุที่ควบคุมการทำเทียม
- ให้ผู้ที่จะผลิตแจ้งรายการสิ่งที่ผลิไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนผลิต พร้อมหลักฐานเอกสาร ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาหรือหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ (ถ้ามี)
- แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิต
- แบบหรือหุนต้นแบบ
- บัญชีแสดงรายการและปริมาณของสิ่งเทียม
โบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ
- แบบจ้งรายการ
เพื่อผลิตสิ่งเทียม
โบราณวัตถุหรือ
สิ่งเทียมศิลปวัตถุ
ุที่ควบคุมการทำเทียม
-
-
-
- การขออนุญาตบันทึกภาพ
โบราณวัตถุ ศิลวัตถุ ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(การถ่ายทำภาพยนต์ วิดีทัศน์ ภาพนิ่ง ภาพถ่าย หรือ
การถ่ายทำลักษณะอื่นใด
ที่คล้ายคลึงกัน )
- ยื่นคำขออนุญาต โดยระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและต้องยื่นคำขอ อนุญาตก่อนวันบันทึกภาพไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
- ขออนุญาตบันทึกภาพโดยจัดทำเป็นภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์ต้องแนบบทบรรยายเรื่อง (script)
- ต้องจัดทำสำเนามอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
กรมศิลปากร 1 ชุด
- แบบคำขออนุญาต
บันทึกภาพ

-การถ่ายทำภาพยนตร์ หรือวิดีทัศน์ ชั่วโมง ละ 1,000 บาท
- ถ่ายภาพนิ่งโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ชิ้นละ 100 บาท หากต้องเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกจากตู้จัดแสดง
ชิ้นละ 500 บาท กรณี ถ่ายนอกเวลาราชการ ให้ชำระค่าบำรุงเป็น 2 เท่า ของที่กำหนด
-
-
- การขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ
- ยื่นหนังสืออนุญาต โดยระบุวัตถุประสงค์ วัน เวลาที่เข้าชม จำนวนผู้เข้าชม และผู้ควบคุม (ถ้าเป็นนักเรียนให้ระบุระดับชั้น)
-
-
-
-
สถานที่ติดต่อ

  

********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th