เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานปะปา

งานประปา
งาน
หลักเกณฑ์ / ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
-ยื่นขอใช้น้ำประปา
*ขั้นตอนการติดตั้ง
- ยื่นคำขอมีเอกสารประกอบชำระเงินมัดจำ(ถ้ามี)
- กปภ.สาขาระยองจัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจสถานที่บ้านผู้ใช้น้ำ
- จัดทำแบบแปลน
ประมาณค่าใช้จ่าย
และแจ้งให้ผู้ขอใช้
น้ำทราบเช่นภายใน
2-5 วันทำการ
สำหรับการวางท่อใน ระยะห่าง 10 เมตรจากท่อเมน(ระยะเหมาจ่าย)
- เมื่อผู้ใช้น้ำได้รับแจ้งราคาประมาณการค่าติดตั้งปะปาแล้ว  จะต้องมาชำระเงินภายในกำหนด 60 วัน ถ้าไม่ชำระเงินภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การขอใช้น้ำ
- เมื่อ กปภ.สาขาระยองได้รับชำระเงินแล้ว  จะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งปะปา และขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า กปภ.ต่อไป
กรณีบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำพนักงานองค์การของรัฐ
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา
(กรณีมิได้เป็นเจ้าบ้านหลังที่ขอติดตั้ง)
(เขียนแผนที่ขอติดตั้งประปาโดยสังเขป)
กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเองทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ให้ครบถ้วน พยาน 2 คน
กรณีนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือการจดทะเบียนบริษัท , ห้าง
- สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา
(เขียนแผนที่ สถานที่ขอติดตั้งประปาโดยสังเขปด้านหลัง)
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอำนาจและู้
รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
- สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
-หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ให้ครบถ้วน พยาน 2 คน พร้อมประทับตราบริษัท , ห้าง (ถ้ามี)
กรณีส่วนราชการ,รัฐวิสาหกิจ
- หนังสือการขอใช้น้ำประปาจากหน่วยงาน จำนวน 1 ฉบับ (ยกเว้นเงินมัดจำและเงินประกันสัญญา)
- ทะเบียนบ้านสถานที่ใช้น้ำประปา
- สำเนาบัตรประจำตัว ผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมต้องลงนามใน แบบคำขอและสัญญาการใช้น้ำประปากับ กปภ.
การขอติดตั้งกรณีขอใช้ชั่วคราว
*กรณีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
-สำเนาโฉนดที่ดิน
*กรณีโฉนดที่ดินไม่ได้เป็นของตนเอง
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอติดตั้งและเจ้าของโฉนดที่ดิน
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอติดตั้งและเจ้าของโฉนดที่ดิน
-สำเนาโฉนดที่ดิน
-หนังสือยืนยอมให้วางท่อปะปาผ่านที่ดิน(ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ กปภ.สาขาระยอง)
*กรณีเช่าบ้าน/สถานที่
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าและผู้ให้เช่า
-สำเนาสัญญาเช่า
-เอกสารการเป็นเจ้าของบ้านเช่นสำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาสัญญาซื้อขายบ้านระบุบ้านเลขที่
-มาตรขนาด ø 1/2,3/4 นิ้ว (4,6 หุน) ไม่คิดค่าธรรมเนียม
-มาตรขนาด ø 1 นิ้ว เงินมัดจำ 1,000 บาท
-มาตรขนาด ø 1 1/2 นิ้ว เงินมัดจำ 1,500 บาท
-มาตรขนาด ø 2 นิ้ว เงินมัดจำ 2,500 บาท
ประมาณ 3 - 7 วัน
-
สถานที่ติดต่อ
สนง.ปะปาระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000 โทร 038-624428, โทรสาร 038-610513

 

******

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th