เสาร์, สิงหาคม 18, 2018
   
Text Size

สำนักงานจังหวัดระยอง

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

ico_titleนายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ico_titleนายสุปนันท์  สังข์สุวรรณ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ico_titleนายสิทธิชัย  ดาาวคนอง  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ้ัติการ
ico_titleนางสาวทองสร้อย  การะเกษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ico_titleนายสรัญญู  วุฒินิธิกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ico_titleนางสาววิลาสินี  ผดุง  ตำแหน่งนิดิกรปฏิบัติการ
ico_titleนายฉัตรชัย  แก้วประดิษฐ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ico_titleนายสุรชัย  สุขสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ico_titleนายสมมุ่ง  พันธุ์พิทย์แพทย์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ico_titleนายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ico_titleนางสาวสุพัตรา  แซ่อั้ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ico_titleนายศรัณย์  เพชรพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ico_titleนายศราวุฒิ  สุวรรณทัพ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ico_titleนางสาววันวิสาข์  คงสมแสวง  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

กลุ่มงานอำนวยการ

ico_titleนางสาวอัฐฟ้า  ก้อนทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ico_titleนางสาวสมใจ สุนทรเลิศวนิช ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ico_titleนางวันวิสา อรุณราช ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ico_titleนายรัตนชัย  บุญศรี  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ico_titleนายบุริมพักตร์  ศักดิ์โกมลศรี ตำแหน่งนิดิกรปฏิบัติการ
ico_titleนายคำพอง นามวิชา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ico_titleนายอรัญ มิตรสนิท ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ico_titleนายฉกาจ พูนศิริ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ico_titleนายสำรวย พูนกำลัง ตำแหน่งพนักงานบริการ
ico_title
ico_title
ico_title
ico_title
ico_title

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ico_titleนางนุจนาถ  เรืองมณี  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ico_titleนางสาวภัทรกันย์  บำรุงหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ico_titleนางนฤมล  นิลศรี ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

 

*********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th