เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานใบอนุญาตการค้ายาสูบ

งานการค้ายาสูบ
งาน
หลักเกณฑ์/์ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุุ
- ร้านค้าสามารถขายบุหรี่ได้ตามกฏหมาย จะต้องมีใบอนุญาตฯ โดยเสียค่าธรรมเนียม ในการขอรับใบอนุญาตฯ
- ตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ร้านขายส่งยาสูบยื่นแบบ ป. 1
- ร้านขายส่งช่วงยาสูบ ยื่นแบบ ป.2
- ร้านขายปลีก ยื่นแบบ ป.3
- แบบ ป.1
- แบบ ป.2

- แบบ ป.3
- 500  บาท
- 250  บาท

- 20  บาท
- นาที
-การต่อใบอนุญาตฯ ต้องต่อทุกปีและสามารถต่อใบอนุญาตฯล่วงหน้าได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 
- ร้านค้าที่ต้องการเป็น ร้านขายส่งช่วงยาสูบ (ป.2) ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
-ให้ติดต่อกับ ร้านขายส่งยาสูบ (ป.1) ในจังหวัดตนเอง
- ร้านขายส่งยาสูบ (ป.1) เสนอโรงงานยาสูบ เพื่อขอแต่งตั้งให้ท่าน จากนั้นท่านจะได้รับเอกสารแต่งตั้ง และนำไปขอรับใบอนุญาตฯกับหน่วยงานรัฐที่ได้รับมอบหมาย ต่อไป
- แบบ ป.1
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

- สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล

 

- นาที
-การต่อใบอนุญาตฯ ต้องต่อทุกปีและสามารถต่อใบอนุญาตฯล่วงหน้าได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 
- ร้านขายปลีกบุหรี่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย
- ร้านค้าทั่วไปที่ต้องการขายปลีกบุหรี่ ขอรับใบอนุญาตฯ เป็นร้านขายปลีก (ป.3) กับหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
- สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
- บัตรประจำตัวประชาชนผู้แจ้ง
-
- นาที
-
สถานที่ติดต่อ หน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย มีอำนาจออกใบอนุญาตฯ ได้ที่
1)สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น 1 ถ.สุขุมวิท อ.เมือง จ.ระยอง
โทร 038-694069-71 
2)สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เลขที่ 73 ม.2 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โทร 038-968791-2
3)ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
4)ที่ทำการเทศบาล หรือ
5)สถานที่อื่น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตและได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

 

***********

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th