เสาร์, พฤษภาคม 25, 2019
   
Text Size

งานสรรพสามิต

งานสรรพสามิต
งาน
หลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้
ค่าธรรมเนียม
กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
- งานใบอนุญาตขายสุรา
ยาสูบ และไพ่
-ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับแบบคำขอ สยพ.1
-ยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบต่อ
เจ้าหน้าที่
-เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์

รวม
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
- แบบ สยพ.1
 รายใหม่
- สำเนาบัตร
ประชาชน
-สำเนาทะเบียน
บ้านของสถาน
ประกอบการ
-สำเนาทะเบียน
พาณิชย์/สำเนา
หนังสือรับรอง
ของกระทรวง
พาณิชย์ (ถ้ามี)
รายเก่า
-ใบอนุญาต
ฉบับเดิม
สุรา
ประเภทที่ 1
 8,250.- บาท
ประเภทที่ 2
 1,650.- บาท
ประเภทที่ 3
 1,650.- บาท
 1,100.- บาท
ประเภทที่ 4
 110.- บาท
   55.- บาท
   11.- บาท
ยาสูบ
ประเภทที่ 2
 250.- บาท
ประเภทที่ 3
  20.- บาท
ไพ่
  20.- บาท
10 นาที
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่
 
-งานรับชำระ
ภาษีสรรพสามิต
ผู้ผลิตสินค้า
-ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภษ. 01-12 พร้อมรายการสินค้าที่ชำระภาษีต่อเจ้าหน้าที่
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง/ออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์
สถานบริการ
-ผู้ประกอบกิจการสถานบริการยื่นแบบ ภษ. 01-12ก. พร้อมบัญชีรายรับของสถานบริการต่อเจ้าหน้าที่
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 
รวม
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
ผู้ผลิตสินค้า
-แบบ ภษ 01-12
-รายการสินค้าที่
ชำระภาษี
สถานบริการ
-แบบ ภษ.
01-12 ก.
-บัญชีรายรับ
ของสถานบริการ
ไม่มี
10 นาที
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่
 
-งานจดทะเบียน
 ภาษีสรรพสามิต
- ผู้ประกอบการยื่นแบบ ภษ. 01-04 พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง/ออกใบทะเบียนสรรพสามิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 
รวม 
1 ขั้นตอน
1 จุดบริการ
- แบบ ภษ. 01-04
- สำเนาทะเบียนบ้าน แผนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานบริการ
- หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของ
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้ยื่น
คำขอ
-สำเนาหนังสือ
รับรองกระทรวง
พาณิชย์ (ไม่เกิน6 เดือน)
- หนังสือมอบอำนาจ
และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
ไม่มี
20 นาที
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่
สถานที่ติดต่อ
1)สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 โทร 038-694069-71 
2)สนง.สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 เลขที่ 73 ม.2 ถ.ทางหลวงสาย 36 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร 038-968791-2

 

****

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th