เสาร์, ธันวาคม 15, 2018
   
Text Size

ระบบฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง

เรื่อง
ico_titleประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยว(ระยอง) อย่างยั่งยืน
ico_titleประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน  สามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้
ico_titleประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างเสริมสังคม(ระยอง) ให้มีคุณธรรมนำความรู้สู่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ico_titleประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th