พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดระยอง ของกระทรวงมหาดไทย

 

เรื่อง
หนังสือสั่งการ
ico_title หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 5721 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย duplicate
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์ฯ 2. ขั้นตอน 3. สำเนารายงานการประชุมฯ

ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2213 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (การเช่า การจัดหาวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท


สิ่งที่ส่งมาด้วย
- แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า duplicate
- หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ duplicate
- ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ duplicate
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (มท.) ครั้งที่ 9/2561 duplicate
ico_titleการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
duplicate
ico_titleหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2026 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
duplicate
ico_titleระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
duplicate
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยองที่ ๒๑๕๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยองที่ ๙๒๘/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleเรื่อง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
duplicate
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ duplicate
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ duplicate
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
duplicate
ico_titleหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleแบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
duplicate
ico_titleแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
duplicate
ico_titleเร่งรัดการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
duplicate
ico_titleการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
duplicate

รายงานการประชุม
ปี ๒๕๖๓

สรุปการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑

รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑

ปี ๒๕๖๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒ รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๓
ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓
ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓

 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th