พุธ, เมษายน 26, 2017
   
Text Size

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดระยอง ของกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง
ico_titleระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
duplicate
ico_title.gifคำสั่งจังหวัดระยองที่ ๒๑๕๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
duplicate
ico_title.gifคำสั่งจังหวัดระยองที่ ๙๒๘/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleเรื่อง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
duplicate
ico_titleเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
duplicate
ico_titleหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดระยอง
duplicate
ico_titleแบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
duplicate
ico_titleแนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
duplicate
ico_titleเร่งรัดการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
duplicate
ico_titleการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th