พุธ, กรกฏาคม 15, 2020
   
Text Size

เอกสารบริการประชาชน

เอกสารบริการประชาชน

 เรื่อง

           
ico_titleตราประจำจังหวัดระยองความละเอียดสูงสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์     duplicate
ico_titleร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง     duplicate
ico_titleแบบฟอร์มโครงการ      duplicate
ico_titleแบบฟอร์มข้อมูลพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 2-1 ต.ค.52     duplicate
ico_titleแบบฟอร์มข้อมูลพิจารณาการเลื่อนค่าจ้างครั้งที่ 2-1 ต.ค.52      duplicate
ico_titleการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง)    
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 1        duplicate
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 2     duplicate
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 3     duplicate
ico_titleแบบบัตรผ่านเข้า-ออกภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง    
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 1        duplicate
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 2     duplicate
ico_titleแบบบัตรผ่านเข้า-ออกภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง (ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้)    
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 1       duplicate
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 2      duplicate
ico_titleแผนที่วิทยาลัยมหาดไทย     duplicate
ico_titleแบบฟอร์มตอบรับการเข้า อบรมภาคประชาสังคม     duplicate
ico_titleแบบฟอร์มตอบรับการเข้าอบรม วิทยาลัยมหาดไทย     duplicate
ico_titleโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552     duplicate
ico_titleการปรับปรุงกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย     duplicate
ico_titleการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย     duplicate
ico_titleแบบฟอร์มโครงการ ปี พ.ศ.2553     duplicate
ico_titleร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2553     duplicate
ico_titleแบบสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรจังหวัดระยอง     duplicate
ico_titleข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537     duplicate
ico_titleคู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ     duplicate
ico_titleสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 2540     duplicate
ico_titleแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-พ.ศ.2555)     duplicate
ico_titleแบบฟอร์มข้อมูลบุคคล     duplicate
ico_titleการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีประเด็นนโยบายของรัฐที่ห้ามตัดโค่นยางพาราหมดอายุการให้น้ำยางในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่าอนุรักษ์     duplicate
ico_titleนโยบายขอคืนที่ดินราชพัสดุเพื่อนำมาให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร     duplicate
ico_titleคำสั่งจังหวัดระยอง เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด     duplicate
ico_titleแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดระยอง พ.ศ.2551      duplicate
ico_titleร่างกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค     duplicate
ico_titleแบบฟอร์มโครงการฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552    
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 1       duplicate
    songsterr_plus_labelส่วนที่ 2      duplicate
ico_titleหนังสือที่ ศตส.จ.รย./ว 99 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เรื่องการจัดทำข้อมูลงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2551
    duplicate
ico_titleแบบฟอร์มข้อมูลงบประมาณ     duplicate
ico_titleการชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด และ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยผ่านระบบ VDO Conference ของกระทรวงมหาดไทย
ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2550
    duplicate
ico_titleยุทธศาสตร์การจัดสรรและวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552     duplicate

 

 

 bullet4   แบบบัตรผ่านเข้า-ออกภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง [ 1 ] [ 2 ] และไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ [ 1 ] [ 2 ]
                 
       
     


 

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th