อังคาร, ตุลาคม 23, 2018
   
Text Size

คำรับรองฯปี 2551

เรื่อง
ico_titleกรอบตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 duplicate
ico_titleคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551
ico_titleปก duplicate
ico_titleคำนำ duplicate
ico_titleสารบัญ duplicate
ico_titleบทที่ 1 duplicate
ico_titleบทที่ 2 duplicate
ico_titleบทที่ 3(1) duplicate
ico_titleบทที่ 3(2) duplicate
ico_titleภาคผนวก 1 duplicate
ico_titleภาคผนวก 2 duplicate
ico_titleภาคผนวก 3 duplicate
ico_titleภาคผนวก 4(1) duplicate
ico_titleภาคผนวก 4(2) duplicate
ico_titleภาคผนวก 5(1) duplicate
ico_titleภาคผนวก 5(2) duplicate
ico_titleภาคผนวก 6(1) duplicate
ico_titleภาคผนวก 6(2) duplicate
ico_titleภาคผนวก 7 duplicate
ico_titleภาคผนวก 8(1) duplicate
ico_titleภาคผนวก 8(2) duplicate
ico_titleภาคผนวก 9(1) duplicate
ico_titleภาคผนวก 9(2) duplicate
ico_titleภาคผนวก 10 duplicate
ico_titleกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ico_titleร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง duplicate
ico_titleแบบฟอร์มตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดำเนินงาน duplicate
ico_titleแบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ duplicate
ico_titleแบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ duplicate
ico_titleแบบฟอร์มสำหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงและขั้นตอนการดำเนินงานในตัวเดียวกัน duplicate
ico_titleแบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด duplicate
ico_titleร่างกรอบการประเมินผลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและจังหวัด
ico_titleร่างกรอบการประเมินผลของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก duplicate
ico_titleร่างกรอบการประเมินผลของจังหวัด duplicate

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th