ศุกร์, กรกฏาคม 10, 2020
   
Text Size

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562)

ico_titleแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดระยอง i_new
ico_titleแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564i_new
ico_titleร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 (ฉบับเต็ม)

ico_titleร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง  พ.ศ.2561-2564 (ฉบับย่อ)
ico_title กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564(ทบทวนปี 2562

ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
รายชื่อกลุ่มทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
ไลน์กลุ่มจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
ico_titleแบบฟอร์มสรุปบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564(ปี 2562)
ico_titleแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2562(ระดับกิจกรรมย่อย)
ico_titleแผน ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่นำมาเป็นกรอบในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนปี 2562
ico_titleบทสรุปแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564
ico_titleเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ตามแผนฯ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
>ico_titleยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>ico_titleยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
>ico_titleแหล่งงบประมาณที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณลักษณะบูรณาการด้านงบประมาณ
>ico_titleคำนิยามประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัดระยอง)
>ico_titleเอกสารประกอบ1
>ico_titleเอกสารประกอบ2
>ico_titleเอกสารประกอบ3
>ico_titleเอกสารประกอบ4
>ico_titleเอกสารประกอบ5
>ico_titleเอกสารประกอบ6

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th