อังคาร, เมษายน 24, 2018
   
Text Size

การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 (ทบทวนปี 2562)

ico_titleร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 (ฉบับเต็ม) i_new

ico_titleร่างแผนพัฒนาจังหวัดระยอง  พ.ศ.2561-2564 (ฉบับย่อ)
ico_title กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564(ทบทวนปี 2562

ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
รายชื่อกลุ่มทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง
ไลน์กลุ่มจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง i_new
ico_titleแบบฟอร์มสรุปบัญชีโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561 – 2564(ปี 2562) i_new
ico_titleแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัดระยอง ปีงบประมาณ 2562(ระดับกิจกรรมย่อย) i_new
ico_titleแผน ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ที่นำมาเป็นกรอบในการทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนปี 2562 i_new
ico_titleบทสรุปแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2564 i_new
ico_titleเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันออก ตามแผนฯ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ i_new
>ico_titleยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 i_new
>ico_titleยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 i_new
>ico_titleแหล่งงบประมาณที่สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณลักษณะบูรณาการด้านงบประมาณ i_new
>ico_titleคำนิยามประกอบการจัดทำข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัดระยอง) i_new
>ico_titleเอกสารประกอบ1 i_new
>ico_titleเอกสารประกอบ2 i_new
>ico_titleเอกสารประกอบ3 i_new
>ico_titleเอกสารประกอบ4 i_new
>ico_titleเอกสารประกอบ5 i_new
>ico_titleเอกสารประกอบ6 i_new

สำนักงานจังหวัดระยอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3869-4000, 0-3869-4010 แฟกซ์ : 0-3869-4160
E-mail : rayong@moi.go.th